Gwarancja SLA

Gwarantujemy, że dostęp do oferowanego przez nas hostingu będzie niezakłócony przez minimum 99,5% czasu w cyklu rocznym. Oznacza to, że maksymalna łączna przerwa w ciągu roku kalendarzowego to 43 godziny i 40 minut.

Przekroczenie powyższych wartości daje prawo klientowi do bezpłatnego przedłużenia ważności wykupionej usługi o 12 godzin za każdą rozpoczętą godzinę ponad w/w limity (ze względu na rozliczenia dobowe, przyjmujemy, że każde rozpoczęte 2h przerwy będzie skutkowało przedłużeniem ważności usługi o 1 dzień).

Ogólne zasady mierzenia przerw w dostępie do serwerów

1. Dostęp do serwera mierzony jest jednocześnie z kilku punktów na świecie. Niedostępność usługi jest uznawana, gdy zgłoszą to na raz wszystkie lokalizacje, a czas jednorazowej niedostępności usługi wynosi więcej jak 5 minut.

2. W przypadku awarii tylko pojedynczego konta klienta (przy działającym serwerze) wynikłej z winy HostingHouse.pl, moment rozpoczęcia usterki liczony jest od pisemnego zgłoszenia klienta (przez system Help Desk).

3. Do przerw w dostępie do serwerów nie zaliczają się przerwy wynikłe z przyczyn losowych, takich jak: kataklizmy, strajki, wadliwe działanie oprogramowania i sprzętu niebędącego własnością HostingHouse.pl, czy niedostępność usług telekomunikacyjnych oraz braki w dostawach energii elektrycznej mające charakter masowy.

4. Nie są wliczane także przerwy spowodowane planowanymi pracami konserwacyjnymi wykonywanymi w godz. 22 – 8 pod warunkiem pojawienia się informacji na stronie ogłoszeń na min. 12 godzin przed planowanym wyłączeniem usługi.